Avtalsvillkor

Särskilda villkor för abonnemang

Kund accepterar att följande villkor gäller för abonnemang av annons utöver de Avtalsvillkor –medverkan på melinagroup.se, ”Avtalsvillkoren” som Melina Group tillämpar för köp av och tillhandahållande av annonsutrymme, SEO eller Hemsida. I de fall dessa särskilda villkor (Specialvillkoren) strider mot Avtalsvillkoren gäller Specialvillkoren.

Ingående av Avtalet

Samtliga avtal beställs på sätt som Melina Group anvisar. Såvida inte parterna har överenskommit om annat, ska Avtalet anses ingånget –
(i) när Kund accepterat Offerten genom digital signering,
(ii) när Kund muntligen, skriftligen eller via webbformulär gjort sin beställning och denna muntligen, skriftligen eller via webbtjänst accepterats av Melina Group eller
(iii) när Melina Group bekräftar beställning. För det fall att Melina Group ingår Avtal med Kund via tredje part ansvarar tredje part för att tillställa Melina Group fullmakt som styrker tredje parts behörighet och befogenhet att företräda Kund.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet är ett abonnemang med en initial bindningstid om tre (3) alternativt tolv (12) månader. Efter avslutad initial bindningstid förlängs avtalet antingen a) i ytterligare perioder om 12 månader åt gången eller b) tills vidare.

Ersättningsgill bindningstid påbörjas

Annonspubliceringens första dag, vilken framgår av Offerten. Avtalet löper med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Oavsett initial avtalsbindningstid, kan Avtalet dock efter den första avtalsbindningstidens utgång övergå till ett tillsvidareavtal enligt överenskommelse mellan parterna

Fakturering

Fakturering sker antingen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis i förskott, med 30 kalenderdagars betalningstid. Den första faktureringen sker vid Kundens accept av Offerten.

Vid årsvis fakturering av tillsvidareavtal med 12 månaders initial bindningstid, återbetalas erlagd avgift motsvarande den kvarstående tid av abonnemanget som kunden inte utnyttjar. Detta gäller dock ej den initiala bindningstiden.
För det fall betalning inte erläggs i enlighet med dessa Specialvillkor faktureras hela ordervärdet.

Prisjustering

Melina Group äger rätt, men dock ej skyldighet, att vid var tid justera priset. Prisjustering träder i kraft vid förnyelse av abonnemang. Melina Group ska informera kunden om prisjustering i god tid före förnyelse. Om kunden informeras om prisjustering under en pågående bindningsperiod träder prisjusteringen i kraft först efter utgången av denna bindningsperiod eller vid ingången av nytt abonnemang.

Bilaga/särskilda Avtalsvillkor för köp och leverans av Displayprodukter

Kund accepterar att för köp och leverans av Displayprodukter, vilka definieras nedan, gäller, utöver de avtalsvillkor som Melina Group tillämpar för köp och leverans av mediaprodukter mm under varumärket Melina Group (”Villkoren”), dessa särskilda avtalsvillkor (”Tilläggsvillkoren”). I händelse av motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde.

1. Produkt

Melina Group ska publicera Kundens annons för visning över tid eller visst lägsta antal visningar i digitala kanaler hos Melina Group eller Melina Groups samarbetspartners, (”Displayprodukter”). Displayprodukter säljs baserat på ett minimiantalvisningar över viss tid, som säljs som abonnemang.

Melina Group arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda hög kvalitet i sina annonsutrymmen. Melina Group har rätt att ändra storleken eller formatet för Displayprodukter i den utsträckning som krävs för att uppfylla riktlinjer för publicering hos Melina Group eller samarbetspartners.

2. Mätning av antalet visningar

Mätning av antalet visningar per annons ska göras av Melina Group tillsammans med Melina Groups samarbetspartners. Det kan förekomma andra mätkanaler på marknaden. Vid diskrepans mellan dessa mätkanaler ska den av Melina Group tillämpade mätkanalen äga tolkningsföreträde.

3. Kunds kontrollskyldighet

I de fall Kund enligt överenskommelse ska inkomma med ett godkännande av annonsunderlag (dvs annonstexter, annonsbilder och övrigt material kopplat till annonskampanjen) åligger det Kund att meddela ändringar inom tre (3) dagar eller annan angiven tid. Om inte sådant meddelande om ändring inkommit i tid anses annonsunderlaget godkänt av Kund. Ändringar och anpassningar i annonsunderlaget kan även ske av Melina Group utan att Kund kontrollerar eller godkänner sådana ändringar och anpassningar.

4. Ändring av innehåll

Kund har rätt att ändra innehållet i Annons under hela avtalsperioden i enlighet med det sätt och de regler för ändringar som Melina Group vid var tid tillämpar. Ändring publiceras inom skälig tid efter att den accepterats av Melina Group. Melina Group kan vara behjälpligt att hitta fraser som driver relevant trafik till Kunds hemsida.

5. Kunds ansvar för innehåll

Kund har alltid ansvaret för att innehåll och länkad information till annons är korrekta och aktuella och inte strider mot lag, att de inte utgör intrång i annans rättighet, i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att de inte innehåller osedligt, kränkande eller förargande material.

6. Avtalstid och uppsägning Premium Cross Device samt Premium Recruit Device.

Avtal om Premium Cross Device och Premium Recruit Device är ett tillsvidareavtal med en initial avtalsbindningstid om tre (3), sex (6) alternativt tolv (12) månader. Ersättningsgill bindningstid påbörjas Annonspubliceringens första dag. Avtalet löper med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid.
Sägs inte Avtalet upp förlängs Avtal med en initial bindningstid om tre (3) månader med tre (3) månader i taget. Oavsett initial avtalsbindningstid, kan Avtalet dock efter den första avtalsbindningstidens utgång övergå till ett tillsvidareavtal enligt överenskommelse mellan parterna.

7. Avtalstid och uppsägning övriga Displayprodukter

Avtal om Displayprodukter löper över en fast period med ett startdatum och ett slutdatum. Såvida parterna inte överenskommer annat upphör Avtalet sålunda vid slutdatum utan föregående uppsägning.

8. Fakturerings- och betalningsvillkor

Fakturering sker med hela ordervärdet 14 kalenderdagar före annonsens startdatum. Betalningsvillkor är 30 kalenderdagar. För det fall särskild överenskommelse träffats om andra faktureringsvillkor, och betalning inte erläggs i enlighet med dessa äger Melina Group alltid fakturera hela ordervärdet enligt denna punkt. Om inte annat framgår av Villkoren, äger Kund inte rätt till återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kund säger upp Avtalet

9. Prisjustering

Melina Group äger rätt, men dock ej skyldighet, att vid var tid justera priset. Prisjustering träder i kraft vid förnyelse av Avtalet.

Bilaga/särskilda Avtalsvillkor för köp och leverans av SEO

Kund accepterar att för köp och leverans av produkten sökmotoroptimering, (”SEO” eller ”Produkten”), definierad nedan, gäller, utöver de avtalsvillkor som Melina Group tillämpar för köp och leverans av medieprodukter mm under varumärket Melina Group (”Villkoren”, dessa särskilda avtalsvillkor (”Tilläggsvillkoren”). I händelse av motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde. Kund är informerad om att det från tid till annan förekommer ändringar i de regler, rapporter och system som sökmotorerna (t ex Google, Bing, Yahoo) tillämpar och att sådana ändringar kan ha direkt påverkan på SEO som Melina Group tillhandahåller. Melina Group förbehåller sig rätten att i ett sådant fall omedelbart och utan föregående information till kund anpassa SEO och rapporteringen efter de nya omständigheterna som gäller.

1. Produkt

Produkten innehåller
a) Inlänkning för valda sökfraser till kunds hemsida (valfri) för att uppnå ökad trafik.
b) Vid behov förslag på förändringar av kunds hemsida för att möjliggöra trafik för valda sökfraser.
c) Hjälp att genomföra ovan nämnda förändringar på kunds hemsida, givet att Kund möter Melina Groups krav i punkt 3.

2. Definitioner

Mål-URL – den eller de webbadresser (URL/domän) dit kund vill få trafik levererad.
Söktjänst – webbplats med automatiskt och/eller redaktionellt skapad länksamling, och/eller sökindex.
Domän/subdomän/subkatalog – toppdomän, underdomän till toppdomän eller katalog till toppdomän.
Leverantör – en av Melina Group anvisad underleverantör/samarbetspartner som Melina Group anlitar för leverans av Produkten.

3. Leverans

För att Melina Group ska kunna fullgöra leveransen av Produkten måste kund tillåta att Melina Group och/eller Leverantör får tillgång till relevanta inloggningsuppgifter i syfte att lägga in kod för att optimera och inhämta statistik från kunds webbplats. Melina Group garanterar att hantera uppgifterna enligt gängse säkerhetsregler. Leverans kommer att ske enligt Melina Groups interna rutiner och checklistor så långt det bedöms som tekniskt möjligt. Melina Groups leveransskyldighet förutsätter att kund tillhandahållit Melina Group eller Leverantör korrekt information och inloggningsuppgifter inom den tidsram som anges i mail från Melina Group och/eller Leverantör. Om kund inte delger Melina Group eller Leverantör dessa uppgifter måste kund själv genomföra de ändringar som Melina Group anser nödvändiga för att kunna fullfölja leveransen. Om kund inte gör detta kan Melina Group inte ansvara för leverans av Produkten.

4. Avtalstid och uppsägning

Avtalet är ett abonnemang med en initial bindningstid om antingen tre (3), sex (6) eller tolv (12) månader. Efter avslutad initial bindningstid förlängs avtalet antingen a) i ytterligare perioder om tolv månader åt gången eller b) tills vidare. Avtalet löper med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid.

5. Fakturerings- och betalningsvillkor

Fakturering sker antingen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis i förskott, med 30 dagars betalningstid. Den första faktureringen sker vid kunds accept av Offerten. Vid årsvis fakturering av tillsvidareavtal, återbetalas den kvarstående tid av avtalet som kund inte utnyttjar. Detta gäller dock ej den initiala bindningsperioden. För de fall betalning inte erläggs i enlighet med dessa Specialvillkor faktureras hela ordervärdet.

6. Prisjustering

Melina Group äger rätt, med dock ej skyldighet, att vid var tid justera priset. Prisjustering träder i kraft vid förnyelse av abonnemang. Melina Group ska informera kund om prisjustering i god tid före förnyelse. Om kund informeras om prisjustering under en pågående bindningsperiod träder prisjusteringen i kraft först efter utgången av denna bindningsperiod eller vid ingången av nytt abonnemang.

Bilaga/Särskilda avtalsvillkor för köp och leverans av produkten Hemsida

Kund accepterar att för köp och leverans av produkten Hemsida gäller, utöver de avtalsvillkor som Melina Group tillämpar för köp och tillhandahållande av annonsutrymme (”Villkoren”), dessa särskilda avtalsvillkor (”Tilläggsvillkoren”). I händelse av motstridighet mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger Tilläggsvillkoren företräde.

1. Produkter
Produkten Hemsida omfattar:

1) Framtagande av 5 alternativt 10 webbsidor utvecklad i responsiv design.

2) Framtagen i ett CMS/hemsidesmall som har grund för sökmotoroptimering.

3) Design som anpassas för respektive Kund utifrån en mall.

4) Tillgång till självbetjäningsverktyg för att ändra Hemsidan och lägga till fler sidor.

5) Viss support för anpassning av innehåll och funktionalitet av de sidor som togs fram vid leveransen.

6) Domänöverföring av befintlig domän.

7) Hosting av Hemsida och domän.

2. Kunds åtagande

Kund är informerad om och godkänner att Kunds medverkan är en förutsättning för Melina Groups produktion och leverans av Hemsida och åtar sig att respektera de svarsfrister som anges i kommunikation mellan Kund och Melina Group. För de fall Kund inte medverkar inom föreskrivna frister kommer Melina Group på bästa möjliga sätt att producera och leverera Kunds Hemsida. Kund är skyldig att godkänna den nya domänen eller inkomma med uppgifter för flytt av befintlig domän. Hemsida och Webbshop anses levererad då den görs tillgänglig för allmänheten på tillfällig domänadress. Kund är informerad om och godkänner att Melina Group äger rätt att tillgängliggöra Hemsida i den utformning och med det innehåll som Melina Group producerat om Kund inte återkommer med godkännande eller avvisande inom angivna tidsfrister. Melina Group har rätt att omedelbart efter leverans fakturera det överenskomna beloppet, antingen förskottsbetalning för ett (1), två (2) eller tre (3) år, alternativt månadsbetalning för första perioden. Efter avslutad bindningstid på ett (1), två (2) eller tre (3) år faktureras Kunden månadsvis för hosting och support enligt överenskommet belopp. Den första faktureringsperioden för månadsbetalning kan inte vara längre än en (1) månad beroende på tidpunkt för leverans av Hemsida.

3. Innehåll

Innehållet på Hemsidan tillhandahålls av Melina Group / underleverantör (”Melina Groupmaterial”) och Kund (”Kundmaterial”). Kund erhåller en evig icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att tillgängliggöra Melina Group-material som en del av Hemsidan. Licensen är dock begränsad till tillgängliggörande av Melina Groupmaterial som en del av Hemsida och Kund äger inte rätt att använda Melina Group-material–helt eller delvis– för annat ändamål eller i annan kanal.

Kund äger inte rätt att utan Melina Groups skriftliga tillstånd bearbeta, kopiera eller använda delar av Melina Group-material i form av bilder. Kund ger härmed Melina Group/underleverantör en i tid och rum obegränsad rätt att vid produktion och/eller leverans av Hemsida använda Kundmaterial. Kund ger utöver detta Melina Group en i tid och rum obegränsad licens att använda Hemsida innehållande Kundmaterial i marknadsföringssyfte och som referens gentemot andra kunder samt vidare upplåta till samarbetspartners i dessa syften. Kund är medveten om att Melina Group tillhandahåller maximalt 20 bilder per Hemsida om dessa bilder tas fram av Melina Group och det är Melina Group som beslutar vilka bilder som ska användas. Kund ansvarar för innehåll på sin befintliga hemsida såsom för Kundmaterial. Det åligger Kund att informera Melina Group /underleverantör om eventuella restriktioner vid användning av innehåll på Kundens befintliga hemsida– t.ex. tredje mans rätt till bild eller text. Om inte Kund informerar Melina Group om sådan restriktion i samband med Avtalets ingående anses Kund garantera att allt innehåll på Kunds befintliga hemsida tillkommer Kund med full ägande- och förfoganderätt och att Melina Groups användning av innehållet inte kan innebära intrång i eller kränkning av annans rätt.

Kund är skyldig att följa följande krav (”Kraven”):

1. Kund garanterar att Kund är behörig att ingå ett bindande avtal med Melina Group och att all information som tillhandahålls av Kund är korrekt och fullständig samt kommer att fortsätta vara det under användningen av Melina Groups tjänster.

2. Kund accepterar att Melina Groups tjänster kan stängas av/och eller sägas upp om Kund inte följer Kraven.

3. Kund accepterar att Melina Groups tjänster och alla immateriella rättigheter däri, inklusive patenträttigheter, upphovsrätt och varumärkesrättigheter, är Melina Groups och/eller dess underleverantörers exklusiva egendom.

4. Kund accepterar att:

a. följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter i samband med dess användning av Melina Groups tjänster och webbsidorna som härrör från sådan användning, inklusive alla dataskydds- och integritetslagar samt lagar som rör ©
• För mer information kontakta Melina Group Sverige AB. Tel 010 177 41 41

b. inte återskapa (reverse engineer), dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt försöka härleda källkod för någon del av Melina Group tjänster eller avlägsna varumärken, logotyper, licensupplysningar som ingår i Melina Group tjänster,

c. inte kopiera, distribuera, sälja, hyra ut, licensiera, underlicensiera, överföra eller överlåta någon del av Melina Groups tjänster, inklusive mjukvara, informationstext, mjukvarudokumentation, design och ”look and feel” av Melina Groups tjänster samt mallar från vilka webbsidorna skapas genom Melina Groups tjänster, alla fotografier, grafik, ljud, video, funktionalitet, filer och dokument hämtade från Melina Groups tjänster,

d. inte publicera eller låta Internetslutanvändare publicera innehåll på Hemsidan som –
(i) innehåller virus, trojaner, maskar, tidsbomber, cancelbots eller andra liknande skadliga eller negativa programmeringsrutiner;
(ii) är olagligt, skadligt, bedrägligt, hotande, smädligt, trakasserande, nedsättande, vulgärt, obscent (inklusive pornografi), kränkande, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt förkastligt, inklusive material som stödjer eller uppmuntrar kränkande beteende eller som skulle utgöra ett brott;
(iii) är spam, maskin- eller slumpgenererat och/eller innehåller oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll utformat för att driva trafik till tredjepartssidor eller öka sökmotorrankingar för tredjepartssidor, eller för att stödja olagliga handlingar, och/eller
(iv) ger upphov till civilrättslig ansvar, skadar Melina Group eller dess underleverantörers rykte eller på annat sätt bryter mot tillämplig statlig, nationell eller internationell rätt,

e. Kund är ansvarig (och Melina Group och dess underleverantörer är inte ansvariga) för all data som samlas in, upprätthålls, behandlas, lagras, raderas och sammanställs i samband med Kunds webbsidor som skapas genom användning av Melina Groups tjänster, inklusive risk för förlust och efterlevande av tillämpliga lagar i samband med det föregående,

f. om användning av Kunds webbsidor som skapats genom användning av Melina Groups tjänster oskäligt belastar eller tynger Melina Groups tjänster eller orsakar oproportionerligt stora trafikmängder, kan sådan webbsida omedelbart stängas, ändras och/eller sägas upp,

g. användning av och tillgång till ett Kundkonto eller annan del av Melina Group tjänster kan begränsas om efter Melina Groups och/eller dess underleverantörers gottfinnande,

h. Kund måste ha giltiga och rättsligt bindande användarvillkor och integritetspolicy på varje webbsida som skapats genom Melina Groups tjänster,

i. Melina Group och dess underleverantörer beviljas alla nödvändiga licenser och rättigheter för att använda material som tillhandahålls av Kund för att utföra Melina Groups tjänster,

j. inga massutskick av e-post får skickas genom Melina Groups tjänster, utom i när det sker i enlighet med alla tillämpliga lagar.

5. Kund accepterar att följa alla avtal som kräver efterlevnad från leverantörer av tredjepartstjänster innan sådan tredjepartstjänst används, inklusive följande:

a. Google Analytics – Web Analytics and Reporting – för rapportering i platformen använder Melina Group Google Analytics. För mer information se http://www.google.com/analytics

b. Google Maps – Location Maps Terms of Use Google Maps: https://developers.google.com/maps/iphone/terms
Google Privacy Protection Policy:
http://www.google.com/policies/privacy/

6. Kund accepterar att inga garantier gäller för Melina Groups tjänster eller webbsidor som skapas genom användningen därav och att inga underförstådda garantier gäller.

7. Kund accepterar att Melina Groups och Melina Groups underleverantörers ansvar avseende tillhandahållande av Melina Groups tjänster begränsas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

8. Kund accepterar att Kund är ansvarig för och ska ersätta Melina Group och dess underleverantörer för alla skador och förluster i samband med Kunds eller dess Internetanvändares brott mot Kraven. Vid uppsägning kan Kund återanvända Melina Group material i skriftlig form, dock ej bilder, på eventuell ny hemsida. Melina Group har inte rätt att lagra innehåll efter tidpunkten för uppsägning. Kund äger domänen och har rätt att fortsätta använda den. Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar Melina Group för hosting av Hemsida.– Melina Group garanterar då en tillgänglighet enligt vedertagen branschpraxis med undantag för situationer då tillgängligheten är begränsad med anledning av reparation och underhåll. Driftavbrott eller störning meddelas Melina Group/underleverantör under kontorstid varpå Melina Group försöker åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kund har ingen rätt att begära ersättning eller skadestånd på grund av driftavbrott eller fel rörande hosting – Kund kan inte rikta krav mot Melina Group för t ex förlust av data eller utebliven vinst.

9. Persondata

Melina Groups underleverantör av tjänsterna enligt dessa Tilläggsvillkor kan ha sin verksamhet utanför EU/EES, vilket kan innebära att personuppgiftsbehandling i dessa fall sker i tredje land. Melina Group tillser i sådana fall att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

10. Bindningstid

Avtalet om köp av produkten Hemsida är bindande från tidpunkten för ingående av Avtalet i enlighet med punkt ”ingående av avtalet” i Villkoren. När Hemsidan är levererad erläggs betalning för ett (1), två (2) eller tre (3) år beroende på den avtalade bindningstiden om inget annat är överenskommet. Sådan ersättningsgill bindningstid påbörjas den dag leverans sker. Avtalet fortlöper efter avslutad bindningstid och Kund faktureras månadsvis enligt överenskommet belopp för hosting och service. Kund har rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om tre (3) kalendermånader efter avslutad bindningstid.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?